Obchodní podmínky

I.    Základní ustanovení

1.    Tyto "Podmínky" se vztahují na přepravní služby poskytované dopravcem. Od těchto "Podmínek" se lze odchýlit pouze na základě písemné dohody Dopravce a Příkazce.

2.    Tyto "Podmínky" jsou veřejně přístupné na internetu a to na webové adrese www.akmkuryr.cz .

 

II.    Výklad základních pojmů

1.    Příkazce (zákazník) - fyzická nebo právnická osoba, které dopravce na základě její objednávky zajišťuje přepravu zásilky z místa podání do místa určení.

2.    Dopravce - Karel Malásek, Studentská 8, 323 00 Plzeň, IČO 73608386

3.    Odesílatel - fyzická nebo právnická osoba, od níž je zásilka odesílána. Odesílatel je osoba, která může, ale nemusí být totožná s Příkazcem. V takovém případě je určen Příkazcem v objednávce a není ve smluvním vztahu s Dopravcem.

4.    Místo odeslání - je Příkazcem určené místo, kde je dopravce povinen převzít zásilku nebo zásilky.

5.    Místo určení - je příkazcem určené místo, kam je dopravce povinen doručit zásilku nebo zásilky.

6.    Příjemce - je fyzická nebo právnická osoba, která je dle objednávky příkazce zásilka určena.

7.    Kurýr - je osoba určená dopravcem k převzetí, přepravě a doručení zásilky.

8.    Objednávka - ústní forma domluvení přepravy (telefonicky) může být provedena i e-mailem, ale platná je pouze je-li dopravcem zpětně potvrzena.

 

III.    Zásilka

1.    Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který má dopravce povinnost v souladu s těmito podmínkami dopravit příjemci.

2.    Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, a aby nemohla poškodit jiné zásilky, popřípadě dopravní prostředky a nezpůsobila újmu na zdraví osobě přapravující zásilku nebo jakýmkoliv třetím osobám.

3.    Zásilka musí být opařena adresou Odesílatele i Příjemce.

4.    Označení zásilky musí být úplné a musí být uvedeno čitelně.

5.    Z přepravy jsou vyloučeny tyto zásilky:

        a) jejichž vlastnictví nebo držení je podle právních předpisů České republiky zakázáno, omezeno nebo podmíněno zvláštními podmínkami

        b) jejichž přeptava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi podléhá národním nebo mezinárodním předpisům o nebezpečných látkách nobe podléhá jiným omezujícím předpisům nebo jejichž přeprava po silnici nebo jakákoliv jiná dispozice s nimi může být jinak nebezpečná pro Dopravce, zejména přeprava nabitých zbraní, nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, jedů, výbušnin,třaskavých a hořlavých látek, radioaktivní látky, vojenské munice a další obdobné předměty

        c) snadno rozbitné věci a takové předměty, které svými vlastnostmi mohou způsobit újmu na zdraví osob nebo škodu na majetku nebo mohou jinak ohrozit řádnou přepravu

        d) které nejsou chráněny nebo zabaleny odpovídajícím způsobem zejména s přihlédnutím k hmotnosti předmětu nebo k jeho jinému charakteru, u kterých chybí potřebné podklady a údaje, zejména není-li uvedena úplná adresa příjemce

        e) živé zvíře nebo živá zvířata ( s vyjímkou drobných domácích zvířat, ptáků), kterým zákazník zajistí vhodné a bezpečné podmínky pro přepravu

         f) jiné předměty, které jsou pro přepravu zásilek nevhodné ( dále jen "předměty, které jsou vyloučeny z přepravy")

        g) platné bankovky české i zahraniční měny ( vyjma částky do 5000 kč), šeky, směnky a jiné cenné papíry, zboží a dokumenty mimořádné hodnoty, drahé kovy, umělacké předměty a nepojištěné věci vysoké hodnoty

6.    V případě, že předmět uvedený pod písmenem g) Zákazník předá Dopravci k přeprave, neodpovídá Dopravce za škody na takovéto věci v žádném případě v širším rozsahu, než stanoví tyto "Podmínky", popřípadě písemná smlouva mezi Dopravcem a Zákazníkem.

7.    Z přepravy je vyloučen také předmět, který ač jinak splňuje podmínky kladené těmito "Podmínkami" na zásilku, má být odeslán z místa odeslání nebo je Zákazníkem na místo určení, které je nedosažitelné nebo dosažitelné jen s mimořádným úsilím.

8.    V případě pochybností o tom, zda jde či nejde o předměty, které jsou vyloučeny z přepravy, je rozhodující názor Dopravce; Zákazník není oprávněn zaslání zásilky vyžadovat.    

 

IV.    Práva a povinnosti Dopravce

1.    Dopravce se zavazuje:

        a) v případě, že potvrdí objednávku Zákazníka, převzít zásilku v Místě odeslání

        b) po převzetí zásilky v Místě odeslání zajistit přepravu zásilky na Místo určení

        c) v případě nemožnosti zásilku doručit je Dopravce povinen neprodleně informovat Zákazníka a dohodnout další postup.

        d) předat proti písemnému potvrzení zásilku Příjemci na Místě určení

        e) zajišťovat přepravu zásilek řádně, včas (dle platného ceníku Dopravce), s náležitou odbornou péčí

         f) podat Zákazníkovi telefonickou informaci o tom, kdy je zásilka doručena Příjemci v případě, kdy o to Zákazník požádá.

        g) chránit všestranně zájmy Zákazníka, pokud jde o ochranu přepravy zásilky proti škodám, jež by mohli vzniknout při přepravě

        h) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví při realizaci přepravy

2.    Dopravce může svůj závazek vůči Zákazníkovi plnit sám nebo za pomoci dalšího dopravce. Odpovídá při tom, jako by přepravu uskutečňoval sám.

 

V.    Práva a povinnosti Zákazníka

1.    Zákazník se zavazuje:

        a) v případě, že chce využít služeb Dopravce, objednat přepravu zásilky stanoveným způsobem

        b) opatřit zásilku přesným názvem Příjemce, Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného a telefonem na kontaktní osobu

        c) v objednávce uvádí Zákazník své jméno, adresu a telefon, velikost zásilky, přesný čas doručení zásilky, v případě doručení zásilky na čas

        d) zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky, přiměřené povaze a druhu zásilky. Dopravce neodpovídá za škody, které vzniknou zanedbáním této povinnosti

        e) předat Dopravci nejpozději při předání zásilky zvláštní listiny, je-li jich třeba ke splnění přepravy zásilky

         f) potvrdit předání a převzetí každé zásilky k přepravě na oficiální, k tomu určený přepravní formulář Dopravce

        g) poskytnout Dopravci správné údaje o obsahu zásilky a její povaze; v případě porušení této povinnosti Zákazník odpovídá za škodu, která mu vznikne na přepravované zásilce, jakož i za škodu, která vznikne Dopravci porušením této povinnosti

        h) přijmout zpět nedoručenou zásilku

2.    Zákazník je odpovědný za přípravu zásilky k odeslání tak, aby Dopravce mohl zásilku na Místě odeslání bez zbytečného odkladu převzít; pokud není zásilka připravena a nebude možné, aby Doprace zásilku převzal od Odesílatele do deseti minut po příjezdu na příšlušnou adresu, je Zákazník povinen zaplatit náhradu za ztrátu času Dopravci za dobu přesahující uvedených deset minut podle platného ceníku Dopravce.

3.    Pokud zákazník není v daném případě totožný s Odesílatelem, je Zákazník povinen zajistit, aby uvedené povinnosti byly dodrženy; v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku odpovídá Zákazník stejně, jako by zásilku odesílal sám. 

 

VI.    Doručování zásilek

1.    Povinnost Dopravce zásilku doručit je splněna předáním zásilky Příjemci v Místě určení.

2.    Nebyl-li Zákazníkem označený Příjemce osobně zastižen, může být proti písemnému potvrzení vydána zásilka i jiným osobám, které se nacházejí na Místě určení v místnostech Příjemce, stejně tak jako osobám, o nichž lze podle okolností předpokládat, že jsou oprávněny zásilku přijmout (zejména recepční). To neplatí pokud zákazník v objednávce písemně vymíní, že zásilka musí být předána výlučně Příjemci; v takovém případě je nutno zásilku vydat pouze Příjemci a nikomu jinému. Dopravce není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost Příjemce.

3.    Předpokládá-li Zákazník, že Příjemce nemusí být v době doručení zásilky přítomen, může dát v objednávce svolení k předání zásilky osobě mimo kancelář nebo byt Příjemce (např. sousední firmě, do schránky atd.).

4.    V případě, že Zákazník v objednávce uvede, že přepravu dané zásilky zaplatí Příjemce, je Dopravce oprávněn vydat zásilku Příjemce i tehdy, pokud Příjemce cenu za přepravu zásilky zaplatit odmítne. V takovém případě je cenu za přepravu dané zásilky povinen zaplatit Zákazník.

5.    V případě, že Příjemce odmítne zásilku v Místě určwní převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Příjemce ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Obchodními Podmínkami zásilku v místě určení předat (dále jen „nedoručitelná zásilka“), musí o tom Dopravce neprodleně informovat Zákazníka a vyčkat dalších instrukcí. Nebudou-li v přiměřené době, nejpozději však do patnácti minut, dány žádné instrukce, nebude-li možno tyto instrukce splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Zákazníka, je Dopravce povinen zásilku doručit zpět Zákazníkovi. V případě, že Zákazník dá o nedoručitelné zásilce Dopravci další instrukce, je Zákazník povinen Dopravci zaplatit i cenu za plnění těchto dalších instrukcí. Povinnost Dopravce zásilku doručit, je splněna v případě nedoručitelné zásilky jejím vrácením Zákazníkov. V tom případě náleží Dopravci rovněž cena za zpáteční přepravu.

6.    Dokud Dopravce zásilku nevydá Příjemci, je Zákazník oprávněn požadovat, pokud je to technicky možné, aby přeprava zásilky byla přerušena a zásilka mu byla vrácena, anebo aby s ní bylo naloženo jinak v souladu s účelem přepravy. V takovém případě musí Dopravci uhradit náklady s tím spojené a cenu ve shodě s ceníkem Dopravce.

7.    Nemůže-li být nedoručitelná zásilka Zákozníkovi vydána, je dopravce oprávněn vzít zásilku do úschovy. Hrozí-li bezprostředně škoda na zásilce nebo hrozí-li vzhledem k nemožnosti dalšího uschovávání zásilka škoda Dopravci, a není-li zároveň v obou případech možno si vyžádat pokyny Zákazníka, nedává-li Zákazník žádné pokyny nebo jsou-li jeho pokyny zjevně neuskutečnitelné či uskutečnitelné jen s náklady zřejmě nepřiměřenými povaze a hodnotě zásilky, popřípadě nevyzvedne-li si Zákazník zásilku od Dopravce nebo neumožní-li její doručení do deseti dnů ode dne, kdy měla být doručena, je Dopravce oprávněn zásilku vhodným způsobem prodat. Hrozí-li nebezpečí z prodlení a není-li zároveň dána možnost přiměřeného prodeje nebo by náklady s prodejem byly zřejmě nepřiměřené povaze zásilky, a to zejména převyšují-li náklady na prodej předpokládaný výtěžek prodeje, je Dopravce oprávněn zásilku zničit. Náklady vzniklé úschovou, prodejem, popřípadě zničením zásilky nese zákazník.

 

VII.    Lhůta pro doručení zásilky

1.    Doba, do kdy je třeba zásilku doručit Příjemci, se řídí přepravními lhůtami Dopravce, které jsou uvedeny v platném ceníku Dopravce.

2.    Maximální přepravní lhůty jsou počítány od okamžiku objednání zásilky Zákazníkem a to ústní formou, do okamžiku předání zásilky Příjemci, popřípadě do okamžiku neúspěšného pokusu o předání zásilky Příjemci.

3.    Rychlost doručení zásilky je odvyslá od vzdálenosti, stavu a sjízdnosti vozovek a dopravních situací.

 

VIII.    Finanční ujednání

1.    Zákazník je povinen seznámit se s aktuálním ceníkem Dopravce, který je volně přístupný na www.akmkuryr.cz

2.    Cena za přepravu se platí hotově nebo bezhotovostním převodem.

3.    Faktura je vystavována se 14-ti denním termínem splatnosti, pokud není domluveno jinak, se všemi náležitostmi. Její součástí jsou informace o zásilce s uvedením data, místa vyzvednutí a doručení zásilky, ceny, kódu zásilky (pokud je při objednávce zákazníkem uveden) a okolnostmi odrážejícími se v ceně zásilky. Fakturace probíhá po doručení zásilky.

4.    V případě prodlení s úhradou ceny je dopravce oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že prodlení s úhradou ceny nebo její části překročí 120 dní, je kromě úroku z prodlení Zákazník povinen stý dvacátý první den prodlení uhradit Dopravci také smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

5.    Pro zajištění svých nároků má Dopravce zástavní právo k zásilce Zákazníka.

6.    Pokud nemůže Dopravce dokončit přepravu pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě dle ceníku Dopravce. Skutečnost, za kterou Dopravce neodpovídá, je nemožnost doručit zásilku z důvodu vzniklém na straně Zákazníka.

 

IX.    Odpovědnost dopravce za škody

1.    Dopravce odpovídá za škodu na převzaté zásilce, která vznikla při obstarávání přepravy Dopravcem až do jejího vydání Příjemci, popřípadě do vrácení zásilky Zákazníkovi. Dopravce je povinen oznámit Zákazníkovi vznik škody na zásilce neprodleně poté, co se o škodě dověděl. Odpovědnosti za škodu se zprostí, prokáže-li, že škodu nebylo možno odvrátit ani při vynaložení odporné péče.

2.    Odpovědnost Dopravce za škodu na zásilce je omezena nejvyšší částkou 500 000 Kč.

3.    Dopravce neodpovídá za škody na zásilce (tzn. škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním či vadným doručením zásilky, pokud taková škoda byla způsobena:

        a) v důsledku porušení povinností Zákazníka, popřípadě třetí osoby, od níž Dopravce přejímal zásilku v Místě odeslání nebo v důsledku porušení povinností vlastníka zásilky anebo Příjemce zásilky.

        b) vadným nebo nedostatečným obalem, na který Dopravce upozornil při převzetí zásilky k přepravě – neupozornil-li Dopravce na vadnost obalu, neodpovídá Dopravce za škodu na zásilce vzniklou v důsledku této vadnosti jen tehdy, jestliže vadnost nebyla při převzetí zásilky poznatelná

        c) vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku

4.    Dopravce odpovídá v každém případě za škodu skutečnou a nenese odpovědnost za ušlý zisk a následné škody z chybného doručení zásilky.